Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 7 december 2023

17:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Christine van Basten-Boddin

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.a
  Installatie Kinderraad (17.00 uur)
 2. 0.b
  Vragenuur.
 3. 1
  Opening en vaststellen agenda.
 4. 2

 5. 3

 6. 4

 7. 5

  Een krediet van € 50.000 voor het actualiseren van het groenbeleidsplan voteren.

 8. 6

  De Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht 2024 vast te stellen.

 9. 7

  Instemmen met:
  Het doorleiden van de raadsnota voor de raadsvergadering van 7 december 2023 met als doel het
  voteren van de investering ad. € 310.000,- in 2023 ten behoeve van het verledden van de openbare
  verlichting

 10. 11

  De Verordening Wmo gemeente Beek 2024 vaststellen en deze in werking laten treden op 1 januari 2024.

 11. 12

  De nota Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Beek 2024-2027 vaststellen.

 12. 14

 13. 16

  Het Treasurystatuut gemeente Beek 2023 vast te stellen.

 14. 17

 15. 22

  In te stemmen met het voorstel om in totaal € 490.000 aan voorbereidingskredieten te voteren voor onderstaande projecten

 16. 23

  Instemmen met:
  Het voteren van het uitvoeringskrediet van € 1.900.000 voor de Weginfrastructuur rondom Maastricht Aachen Airport en de structurele afschrijvingslast van € 76.000 per 2026 budgettair neutraal verwerken in het meerjarenperspectief van de Afwijkingenrapportage 2024 ten laste van de beschikbare stelpost afschrijving nog te voteren wegeninvesteringen.

 17. 24

  De gemeenteraad wordt voorgesteld:
  Het eindverslag ‘inspraakreacties detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek 2023-2030’ vast te stellen.
  Het ‘subregionaal detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek 2023-2030’ vast te stellen, zoals opgenomen in het rapport van Ginder van juni 2023, dat in opdracht van de drie gemeenten in de Westelijke Mijnstreek is opgesteld (bijlage 2).
  Kennis te nemen van het bouwstenenrapport, zoals opgenomen in het rapport van Ginder van april 2023, dat in opdracht van de drie gemeenten in de Westelijke Mijnstreek is opgesteld (bijlage 3).

 18. 26
  Sluiting.
 19. 27
  Schorsing.
 20. 28
  Evaluatie vergadering.